.
  • November 2012

 29
 30
 31
1st Nov 2012 - Tari ples bilong Balus
2nd Nov 2012 - Huliman
3rd Nov 2012 - Tari meris wokim sampela kaukau
4th Nov 2012 - Hulimeri
5th Nov 2012 - Huli Wig Doctor
6th Nov 2012 - Huli Wig Man
7th Nov 2012 - Manhaus bilong Tari
8th Nov 2012 - Tupela Tari Meris
9th Nov 2012 - Man bilong dispela Tari meri i dai pinis.  Sori tru.
10th Nov 2012 - Tari Market
11th Nov 2012 - Remembrance Day
12th Nov 2012 - Olgeta watchim soccer long Skul bilong William Metpi
13th Nov 2012 - San i kam up long Lorengau
14th Nov 2012 - Narapela San i kamap lo Seadler
15th Nov 2012 - Pisin bilong Paradise
16th Nov 2012 - Male Ribbon Tailed Astrapia
17th Nov 2012 - Sicklebird mannameri
18th Nov 2012 - Kundiawa long Kegsugl
19th Nov 2012 - Lake Pindaunde
20th Nov 2012 - Betty's Trout
21st Nov 2012 - Ishmael
22nd Nov 2012 - Ken
23rd Nov 2012 - Lucas
24th Nov 2012 - Susan
25th Nov 2012 - Pomyea
26th Nov 2012 - Mun i dai pinis lo antap long Mt Wilhelm
27th Nov 2012 - liklik pikinini meri bilong Pomyea
28th Nov 2012 - Bundi Mission
29th Nov 2012 - Sister Roslyn
30th Nov 2012 - San i go dai pinis
 1
 2