.
  • November 2016

 31
 1
2nd Nov 2016 - Internal structure
3rd Nov 2016 - Greek key
4th Nov 2016 - Gill forms variations
 5
 6
 7
 8
 9
10th Nov 2016 - Impact
 11
 12
 13
14th Nov 2016 - Victorian engineering I - dials plus
15th Nov 2016 - Victorian engineering II - steampunk inspiration
16th Nov 2016 - Victorian engineering IIa - view from the other side of II
 17
18th Nov 2016 - Window patterns
 19
20th Nov 2016 - Layers upon layers
21st Nov 2016 - Hillocks
 22
23rd Nov 2016 - Ric-rac
 24
25th Nov 2016 - Abraded
 26
 27
 28
 29
30th Nov 2016 - Rocky
 1
 2
 3
 4