• June 2020

1st Jun 2020 - Reflection
2nd Jun 2020 - Paihia Beach
3rd Jun 2020 - Abstract
4th Jun 2020 - The Garden
5th Jun 2020 - Threes
6th Jun 2020 - Threes Toi toi
7th Jun 2020 - Punga Fronds
8th Jun 2020 - Reflection
9th Jun 2020 - Blue Light SOOC
10th Jun 2020 - Blue Light
11th Jun 2020 - Blue Light
12th Jun 2020 - Sunset
13th Jun 2020 - Te Haumi Beach Bay of Islands
14th Jun 2020 - Young punga frond
15th Jun 2020 - Redundant
16th Jun 2020 - A Lone Sailor
17th Jun 2020 - Palms
18th Jun 2020 - Kowhai
19th Jun 2020 - A Sculpured Land
20th Jun 2020 - Upwards
21st Jun 2020 - More Sculptures and giraffes
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 1
 2
 3
 4
 5