.
  • November 2017

 30
 31
1st Nov 2017 - A trio
2nd Nov 2017 - The Squirrels Are Busy Today
3rd Nov 2017 - On Edge
4th Nov 2017 - IMG_6446
5th Nov 2017 - An Artifact
6th Nov 2017 - Refugees from the 80's
7th Nov 2017 - Tread Life
8th Nov 2017 - Ride Along
9th Nov 2017 - Light and Shadow
10th Nov 2017 - Grey Man, Red
11th Nov 2017 - Looking Down
12th Nov 2017 - Crunches
13th Nov 2017 - RGB LEDs
14th Nov 2017 - Colors
15th Nov 2017 - Lego Yeti enjoys a popsicle
16th Nov 2017 - Garish Gold
17th Nov 2017 - Fat Squirrel
18th Nov 2017 - Macro Bits
19th Nov 2017 - My unnecessarily complicated macro slider rig.
20th Nov 2017 - IMG_6576
21st Nov 2017 - Smoke
22nd Nov 2017 - Hazelnuts & Chocolate
23rd Nov 2017 - Happy Thaksgiving!
24th Nov 2017 - Past their prime
25th Nov 2017 - IMG_6681
26th Nov 2017 - 6696
27th Nov 2017 - 6699
28th Nov 2017 - Light Panel
29th Nov 2017 - Grey Man's World, Part 1
30th Nov 2017 - Grey Man's World, Part 2: The Desk
 1
 2
 3