• November 2021

1st Nov 2021 - Patterned threshold
2nd Nov 2021 - Pair of pears
3rd Nov 2021 - espresso trio
4th Nov 2021 - maiden hair
5th Nov 2021 - Sisters
6th Nov 2021 - silverware
7th Nov 2021 - Bokeh through the trees
8th Nov 2021 - random outtakes #1
9th Nov 2021 - Random outtakes #2
10th Nov 2021 - Random outtakes #3
11th Nov 2021 - Mezze
 12
 13
14th Nov 2021 - Posting this filler because its pretty
 15
 16
 17
18th Nov 2021 - Fresh
 19
20th Nov 2021 - Picnic
21st Nov 2021 - Cherish
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 1
 2
 3
 4
 5