.
  • July 2019

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8th Jul 2019 - Bee?
 9
 10
11th Jul 2019 - Scenery
 12
 13
14th Jul 2019 - Wildflowers
 15
 16
 17
 18
19th Jul 2019 - Exhausted!
 20
21st Jul 2019 - Tree gargoyle!
 22
23rd Jul 2019 - Dragonfly!
24th Jul 2019 - Butterfly or moth?
25th Jul 2019 - Well worn!
 26
 27
 28
29th Jul 2019 - Beautiful butterfly!
 30
 31
 1
 2
 3
 4