.
  • November 2020

 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
2nd Nov 2020 - Danger.
3rd Nov 2020 - Lac Léman.
4th Nov 2020 - Blue horse.
5th Nov 2020 - Equilibrium.
6th Nov 2020 - Entrance.
7th Nov 2020 - Just passing.
8th Nov 2020 - Artist desk.
 9
 10
 11
12th Nov 2020 - Hannibal Lecter.
13th Nov 2020 - Lightings.
14th Nov 2020 - Dress code : jeans.
15th Nov 2020 - Different colors.
16th Nov 2020 - Drawing in the street.
 17
18th Nov 2020 - My maple tree.
 19
 20
21st Nov 2020 - reflections.
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 1
 2
 3
 4
 5
 6