He fits!  Yeah ๐Ÿ˜ by ilovelenses

He fits! Yeah ๐Ÿ˜

Doggie seat belt, so essential, i donโ€™t like to see dogs hanging out of windows, sitting in the front seat unprotected. He looks quite content - โ€œ now drive on, pleaseโ€
January 6th, 2020  
He's buckled up and ready to ride. Great capture
January 6th, 2020  
Cute
January 7th, 2020  
Lovely
January 7th, 2020  
beautiful face
January 9th, 2020  
The last 6 months of his life Sir Sam wanted to go to his favourite walk several times a day. He couldnโ€™t walk very far, only a few yards, but he was so keen. As soon as he was strapped in it started, โ€œare we there yet?โ€™ Half a mile of constant โ€œare we there, hurry, fasterโ€ How I miss him...
January 25th, 2020  
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.