My mom and her best friend  by nguyenhaitung93

My mom and her best friend

My first ever shot on 365 project with my new camera Fujifilm XT-20. My mum has been friends with Thuy for 4 years and they always enjoy good friendship together.
Hình ảnh đầu tiên trên 365 của tôi với máy ảnh XT20 mới. Mẹ tôi đã có 4 năm tình bạn với cô Thúy và họ luôn luôn tận hưởng tình bạn tốt cùng nhau.
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.