.
  • November 2020

 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
3rd Nov 2020 - First snow
4th Nov 2020 - Ribbon #2000
5th Nov 2020 - Wire ribbon
6th Nov 2020 - Wire ribbon #2
 7
 8
9th Nov 2020 - Johnson River Falls Trail
10th Nov 2020 - Mrs. Cardinal
 11
12th Nov 2020 - Remembering
13th Nov 2020 - Cranberry Lake
14th Nov 2020 - The hiking group
 15
 16
 17
 18
19th Nov 2020 - Hubby's cake
20th Nov 2020 - Rugged shores
21st Nov 2020 - The other view
22nd Nov 2020 - Just the two of us
23rd Nov 2020 - Big splash!
 24
 25
 26
27th Nov 2020 - Cookie sprinkles
28th Nov 2020 - Nailed it
29th Nov 2020 - Nails in a line
30th Nov 2020 - Nail heads
 1
 2
 3
 4
 5
 6