• November 2013

 28
 29
 30
 31
1st Nov 2013 - Oil and water
2nd Nov 2013 - Not even sure
3rd Nov 2013 - Fall Time
4th Nov 2013 - Colors
5th Nov 2013 - My favorite drink
6th Nov 2013 - Fall Sock Monkey Shenanigans
7th Nov 2013 - Yellow Vine
8th Nov 2013 - First snow
9th Nov 2013 - Sunflower
10th Nov 2013 - A Monkey Can Dream
11th Nov 2013 - Sunflower Seeds
12th Nov 2013 - HDR Snow
13th Nov 2013 - Snow
14th Nov 2013 - Swirls
15th Nov 2013 - Puddle Fun Day 2
16th Nov 2013 - Bridge Closed
17th Nov 2013 - Flower Power
18th Nov 2013 - My Charm
19th Nov 2013 - View for the next 6 months
20th Nov 2013 - Ice
21st Nov 2013 - Brrrr
22nd Nov 2013 - Lazy night...
23rd Nov 2013 - So focused
24th Nov 2013 - Creekside
25th Nov 2013 - Snowy Driveway
26th Nov 2013 - Blizzarding
27th Nov 2013 - Photoshop Monkey
28th Nov 2013 - Snowy Creek
29th Nov 2013 - Night Light
30th Nov 2013 - Posing kitty
 1