.
  • November 2020

 26
 27
 28
 29
 30
 31
1st Nov 2020 - trash day
2nd Nov 2020 - Cows at dusk
3rd Nov 2020 - Voting lines
4th Nov 2020 - Rural grunge
5th Nov 2020 - ghost dog
6th Nov 2020 - path take 2
7th Nov 2020 - forest
8th Nov 2020 - Forest
9th Nov 2020 - shaper than a serpent's tongue
10th Nov 2020 - Creek
11th Nov 2020 - a friendly face
12th Nov 2020 - the wall
13th Nov 2020 - gateway?
14th Nov 2020 - more trees
15th Nov 2020 - trees
16th Nov 2020 - single tree
17th Nov 2020 - berries
18th Nov 2020 - fuzzy field
19th Nov 2020 - another take onlone tree
20th Nov 2020 - edge of the woods
21st Nov 2020 - mushroom
22nd Nov 2020 - moon
23rd Nov 2020 - Rocks
24th Nov 2020 - More rocks
25th Nov 2020 - Path
26th Nov 2020 - mushroom 2
27th Nov 2020 - landscape
28th Nov 2020 - Geese
29th Nov 2020 - trees
30th Nov 2020 - Lone cow
 1
 2
 3
 4
 5
 6