• February 2023

 30
 31
1st Feb 2023 - Am I cute-yes or no?
2nd Feb 2023 - College scouting
3rd Feb 2023 - Neighbors yards vs my yard
4th Feb 2023 - Sunshine
5th Feb 2023 - Reflecting
6th Feb 2023 - Sitting pretty
7th Feb 2023 - Whatca eating mom?
8th Feb 2023 - Grand climbing
9th Feb 2023 -
10th Feb 2023 - Sneek peek
11th Feb 2023 - Gotcha
12th Feb 2023 - Peeking through.
13th Feb 2023 - Orchid show
14th Feb 2023 - Valentines
15th Feb 2023 - HuHut
16th Feb 2023 - Lemon chicken dip
17th Feb 2023 - Guinness cupcakes
18th Feb 2023 - Passing up
19th Feb 2023 - Celebrating
20th Feb 2023 - 2012 to 2023
21st Feb 2023 - Patiently waiting.
22nd Feb 2023 - Through the window.
23rd Feb 2023 - Sitting pretty
24th Feb 2023 - Tongue out
25th Feb 2023 - Poser
26th Feb 2023 - Goose eggs-Ukrainian
27th Feb 2023 - Chicken eggs-Ukrainian
28th Feb 2023 - Waiting for dad
 1
 2
 3
 4
 5